Blog

Hof: Siemens heeft recht op een veel lagere schadevergoeding én moet door executie geleden schade vergoeden

Twee vennoten van 3D 4Every1 hebben bedrijfsmatig software van Siemens op twee computers gedownload en geïnstalleerd. Zij hadden daarvoor niet de benodigde licentie(s). Siemens kwam erachter en vorderde schadevergoeding van de vennoten vanwege schending van haar auteursrechten. In 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak. Partijen gaan in hoger beroep tegen de uitspraak. Het hoger beroep pakt toch enigszins verrassend uit. Lees het hieronder.

De rechtbank wijst een fikse schadevergoeding toe

In eerste aanleg vordert Siemens van de vennoten 1) betaling van de misgelopen licentie-inkomsten, 2) kosten ter voorkoming en vervolging van de handel in en het gebruik van illegale versies van haar software, en c) winstderving ten gevolge van de aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar auteursrechten. Siemens schat de schade op een bedrag van tweemaal de aanschafprijs van de licentie voor de software. Omdat er twee kopieën bij de vennoten zijn aangetroffen, vordert Siemens viermaal de aanschafprijs van de vennoten. Dit komt neer op een bedrag van €1.027.680,00 (4 x €256.920,00).

De vennoten stellen zich op het standpunt dat slechts één module door haar is gebruikt. Ze zouden daarom slechts gehouden zijn tot vergoeding van de aanschafprijs van die ene module.

De rechtbank gaat niet mee in dit verweer. Zij meent dat de volledige software in strijd met de auteursrechten van Siemens is geïnstalleerd. Dat er slechts één module zou zijn gebruikt, doet niet af aan de auteursrechtinbreuk ten aanzien van de volledige software.

Maar de rechtbank wijst niet het volledig door Siemens gevorderde bedrag toe. Voor de verdubbeling van de aanschafprijs voor de licentie is geen plaats nu dit neer zou komen op een punitieve boete. Naar Nederlands recht kennen we zo’n punitieve boete niet. Ook worden de kosten van het onderhoudscontract (dat in de door Siemens gevorderde aanschafprijs is inbegrepen) niet toegewezen: er is namelijk geen onderhoudscontract gesloten en Siemens zal ook geen onderhoud uitvoeren.

De rechtbank schat de schade van Siemens op een bedrag van 2 x € 216.040,00 plus 10% = €475.288,00. De rechtbank oordeelt dat slechts de vennoot die de software heeft gedownload en geïnstalleerd daarvoor aansprakelijk is. Hij moet dus een fikse schadevergoeding betalen aan Siemens.

Het hof verlaagt de schadevergoeding flink

In hoger beroep pakt het heel anders uit. Allereerst oordeelt het hof dat beide vennoten en ook de vennootschap aansprakelijk zijn. De vennoten hebben de software namelijk samen gedownload en hebben de software bedrijfsmatig gebruikt.

Maar de toegewezen schadevergoeding in hoger beroep is een heel stuk lager. Het hof wijst slechts een bedrag toe van € 22.097,00. Het hof heeft Siemens bij een tussenarrest een bewijsopdracht gegeven om te bewijzen dat er meerdere modules door de vennoten waren geïnstalleerd. Siemens slaagt niet in het leveren van dit bewijs. Het hof schat de schadevergoeding daarom op de aanschafprijs voor de licentie van de basismodule plus een opslag van 10%.

Een flinke tegenslag voor Siemens dus.

En daar blijft het niet bij… Siemens is ook aansprakelijk

Maar daar blijft het niet bij.

Siemens heeft het vonnis in eerste aanleg al geëxecuteerd door beslag te leggen op de goederen van de vennoot. Siemens heeft de gehele inboedel van de vennoot geveild. Het betreft onder meer een wasmachine, 66 cd’s, een koffiezetapparaat en een accordeon.

Het executeren van een nog niet onherroepelijk vonnis kan onrechtmatig zijn als dit vonnis in hoger beroep wordt vernietigd.

Zo ook in dit geval. Het hof oordeelt dat Siemens onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de vennoot, doordat zij haar executiebevoegdheid heeft misbruikt. Relevant daarbij is dat de vennoot aan Siemens had aangeboden om vrijwillig een bedrag te voldoen dat ongeveer gelijk is aan het in hoger beroep toegewezen bedrag. Siemens had dus geen in redelijkheid te respecteren belang bij het verkopen van de inboedel van de vennoot.

Het hof verklaart voor recht dat Siemens aansprakelijk is voor door de executie geleden schade. Omdat het aannemelijk is dat de vennoot daadwerkelijk schade heeft geleden, verwijst het hof de zaak naar een schadestaatprocedure – een aparte procedure waarin de rechter de schade gaat vaststellen op basis van de stellingen en bewijzen van partijen.

Executie

Kortom: een flinke tegenvaller voor Siemens

Een flinke tegenvaller voor Siemens dus. Van dit arrest valt te leren dat het niet altijd handig is om een gunstig vonnis direct te executeren. Maak dus altijd een inschatting van de kans dat de wederpartij in hoger beroep gaat, en de kans dat het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd. En geef de wederpartij altijd eerst de kans om vrijwillig aan het vonnis te voldoen.

Gerelateerde berichten