Blog

Hoe zit dat nu met de terhandstelling van algemene voorwaarden door dienstverleners?

Begin november schreef ik een blog over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. De conclusie was dat een onduidelijk aanbod met betrekking tot de toepasselijkheid van algemene voorwaarden een lastige kwestie blijft.

Maar ook het voldoen aan de andere voorwaarde voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden blijkt een struikelblok. Ook wanneer de gebruiker van de algemene voorwaarden een dienstverlener is. Deze blog zal daarom gaan over wanneer een dienstverlener als gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij “een redelijke mogelijkheid heeft geboden” om van die algemene voorwaarden kennis te nemen.

Tweestappentoets

Algemene voorwaarden zijn van toepassing als aan de volgende tweestappentoets is voldaan:

  1. De algemene voorwaarden dienen te zijn overeengekomen; en
  2. De gebruiker (=degene die de algemene voorwaarden hanteert) dient de wederpartij een redelijke mogelijkheid te hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Ten aanzien van de eerste stap gelden de algemene regels voor de totstandkoming van overeenkomst: Er dient sprake te zijn van een aanbod, en een aanvaarding van dit aanbod (zie eerdere blog). In de praktijk met betrekking tot algemene voorwaarden komt het er in de meeste gevallen op neer dat de gebruiker de algemene voorwaarden van toepassing verklaart (bijvoorbeeld in de offerte) en dat de wederpartij hiermee akkoord gaat.

Aan de tweede stap (de informatieplicht) kan worden voldaan op een aantal manieren. De hoofdregel is dat de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst “ter hand stelt”. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden fysiek te overhandigen of als bijlage bij de offerte per e-mail te voegen. Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen terhandstelling

Op de terhandstelling van algemene voorwaarden bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Als terhandstelling niet redelijkerwijs mogelijk is, dan kan de gebruiker volstaan door voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar maken dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of bij een griffie van een rechtbank.
  • Als professionele partijen herhaaldelijk met elkaar zaken doen en bij de eerste overeenkomst is voldaan aan de informatieplicht, dan is dat niet opnieuw vereist bij de daarop volgende overeenkomsten.
  • De eis van terhandstelling geldt bovendien niet voor “grote” wederpartijen. Dit zijn wederpartijen met meer dan 50 werknemers of een gepubliceerde jaarrekening. Deze grote wederpartijen kunnen er op grond van artikel 6:235 BW immers geen gevolgen aan verbinden wanneer door de gebruiker niet is voldaan aan de informatieplicht.
  • Bij een overeenkomst die langs elektronische weg (zoals online) wordt gesloten, geldt dat de gebruiker de algemene voorwaarden (ook) elektronisch aan de wederpartij beschikbaar dient te stellen. De wederpartij moet in dit geval wel de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan (bijvoorbeeld door een button met “Download als PDF”), zodat deze op een later tijdstip nogmaals kunnen worden geraadpleegd.

Informatieplicht voor dienstverleners

Door de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn geldt voor dienstverleners een ander regime om (ook) aan de informatieplicht te voldoen. Dienstverleners voldoen (ook) aan de informatieplicht als zij de algemene voorwaarden beschikbaar stellen op één van de in artikel 6:230c BW genoemde wijzen:

  • De dienstverlener verstrekt de algemene voorwaarden op eigen initiatief aan de wederpartij. (Met andere woorden: terhandstelling volgens de eerder genoemde hoofdregel);
  • De algemene voorwaarden zijn gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar de overeenkomst wordt gesloten;
  • De algemene voorwaarden zijn voor de wederpartij gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;
  • De algemene voorwaarden zijn opgenomen in alle door de dienstverrichter aan de wederpartij verstrekte documenten waarin deze diensten worden beschreven.

Met name de derde mogelijkheid is interessant. Dienstverleners mogen aan de wederpartij een webadres meedelen waarop de algemene voorwaarden beschikbaar zijn. Het is voor dienstverleners dus voldoende om te vermelden dat de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld) beschikbaar zijn op https://lawfox.nl/algemene-voorwaarden. Ook hierbij geldt dat de algemene voorwaarden wel gemakkelijk moeten kunnen worden opgeslagen door de wedepartij.

Conclusie

De hoofdregel is dat de voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Voor dienstverleners geldt bijvoorbeeld een soepeler regime.

Toch is het – om discussies te voorkomen – ook voor dienstverleners aan te raden de algemene voorwaarden volgens de hoofdregel ter hand te stellen. Tegenwoordig worden de meeste overeenkomsten online gesloten. Dat betekent dus dat de algemene voorwaarden als PDF bij de offerte dienen te worden gevoegd.

Zorg daarnaast ook dat aan de eerste stap voor toepassing van algemene voorwaarden is voldaan. Verklaar de algemene voorwaarden van toepassing!

Gerelateerde berichten