Internetrecht

Op internet gelden in principe dezelfde regels als overal: wat offline geldt, geldt ook online. Auteursrecht is op internet dus in feite niet anders geregeld dan voor in het offline handelsverkeer. Een wet op het internetrecht bestaat echter niet.

Wel zijn er sommige wetten die specifiek op internet of e-commerce zien (zoals de Wet Koop op Afstand). Ook bestaat er wet- en regelgeving die op internet van grote betekenis zijn, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR) (privacy), de Auteurswet (auteursrecht of copyright), licentierecht en diverse andere wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten.

Met de opkomst van het internet heeft de handhaving van intellectuele eigendomsrechten een grote vlucht genomen. Denk aan de grootschalige piraterij via websites en software als The Pirate Bay, KaZaA, Mininova, Kickass Torrents, Popcorn Time en dergelijke. Ook inbreuk op merkrecht of onrechtmatige vergelijkende reclame via AdWords en andere advertentiediensten valt onder het internetrecht.

Daarnaast kent het vermogensrecht sommige bijzondere regels voor internetzaken. Denk daarbij aan de totstandkoming van online overeenkomsten, (toepasselijkheid van) algemene voorwaarden op een website, de digitale handtekening, betalen met bitcoins, informatieverplichtingen voor websitehouders, aansprakelijkheid van tussenpersonen en de status van domeinnamen

Het privacyrecht, het telecommunicatierecht en ander bestuursrechtelijke wetten regelen in het kader van het internetrecht ook diverse zaken, zoals het verbod op het versturen van spam, de regels voor het gebruik van cookies, het bel-me-niet-register, de bewaarplicht, regels voor online gokken, en uiteraard onder welke regels het verwerken van persoonsgegevens al dan niet is toegestaan.

Ook in het strafrecht kan internetrecht worden gevonden. Denk daarbij aan cybercrime, hacking (in de zin van computervredebreuk), online smaad en laster, virtuele kinderporno, online handel in verboden wapens of verdovende middelen en ga zo maar door.

Al deze onderwerpen samen met nog heel veel meer andere onderwerpen die te maken hebben met de online wereld en het recht vormen het internetrecht.

Het internetrecht bestaat ook uit andere wet- en regelgeving die niet zozeer op e-commerce en aanverwante gebieden van toepassing is, maar wel op internetondernemingen. Om maar wat onderwerpen te noemen: ondernemingsrecht, privacywetgeving op internet, arbeidsrecht, ICT-contracten, hostingovereenkomsten, cloud computing, elektronische communicatie, eGovernment, cybersecurity, het gebruik van social media, het recht op vrijheid van meningsuiting, recht op eigendom, recht op bescherming van de eer en goede naam, recht op privacy en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Kortom: het “internetrecht” beslaat eigenlijk gewoon ons hele (bedrijfs)leven. Zowel online als ook daarbuiten.

internetrechtInternetrecht advocaat

Internetrecht verschilt echter van ‘normaal’ recht doordat het op de een of andere manier te maken heeft met internet. Zo verschilt ook een internetadvocaat van een ‘normale’ advocaat of jurist. Een internetadvocaat weet wat er speelt, zowel ten aanzien van het internet en aanverwante gebieden als ten aanzien van het recht dat daarop van toepassing is.

En ook internetadvocaten zijn er, net als het internetrecht, in verschillende vormen en maten. Een advocaat of jurist gespecialiseerd in internetrecht kan zich louter bezig houden met contracten, met advies, of met geschilbeslechting, of juist met al deze aspecten. Hij of zij kan alleen gespecialiseerd zijn in een of meer rechtsgebieden (zoals intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht), of een “generalist” zijn en van alles een beetje doen. En daarnaast behandelt de ene advocaat alleen consumentenzaken, en de ander alleen zaken voor bedrijven of organisaties (en dan soms nog enkel MKB of multinationals), of de advocaat bedient ze allemaal. Het past allemaal binnen het internetrecht.

Advocaat Wouter Dammers heeft zich in het internetrecht toegespitst op geschilbeslechting, en dan met name ten aanzien van vermogensrechtelijke geschillen zoals ten aanzien van contracten tussen ICT-leveranciers en -afnemers; opdrachtovereenkomsten ten aanzien van de ontwikkeling van software of websites; online auteursrecht (copyright); online merkenrecht; online handelsnamenrecht; domeinnamenrecht en het online privacyrecht. De internetadvocaat treedt enkel op voor bedrijven of organisaties – maar dan wel van eenmanszaken tot multinationals.

Voorbeeldzaken die internetrechtadvocaat Wouter Dammers heeft behartigd zijn:

 • het ontbinden van overeenkomsten naar aanleiding van een mislukte automatisering van de bedrijfsvoering;
 • het ontbinden van overeenkomsten naar aanleiding van een mislukte migratie van een ICT-infrastructuur;
 • het vorderen van schadevergoeding naar aanleiding van wanprestaties op het gebied van IT-projecten;
 • het vorderen van vernietiging van een overeenkomst, en nadeelscompensatie, vanwege dwaling van een stichting bij de ontwikkeling van een website;
 • het verkrijgen van een ex parte verbod zodat een ontwikkelaar van software maatwerksoftware niet ter beschikking mocht stellen aan een concurrent;
 • de overdracht van auteursrechten op ontwikkelde broncode;
 • het handhaven van open source licenties op softwareplugins (CMS-extenties);
 • het beslag leggen op een partij kleding bij een ecommerce partij die inbreuk maakte op merkenrechten van een kledingfabrikant;
 • het eisen van overdracht van een domeinnaam waarmee inbreuk werd gemaakt op handelsnaamrechten;
 • het verhalen van schade in verband met een hack bij een telecomprovider;
 • het vorderen van nakoming van onbetaald gebleven facturen voor een cloudprovider;
 • het behandelen van notice and take down verzoeken voor een internettussenpersoon;

Heeft u te maken met internetrecht? Bel of mail direct met advocaat Wouter Dammers.