ICTrecht

Het ICTrecht regelt de juridische aspecten voor alles wat te maken heeft met ICT. ICT recht bestaat eigenlijk niet, maar betreft allerlei regels uit allerlei wetten. Gemene deler van deze regels en wetten is dat ze van toepassing kunnen zijn op handelstransacties in de ICT. Met name het Burgerlijk Wetboek, de Auteurswet, de Databankenwet, de Rijksoctrooiwet, de Handelsnaamwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zijn relevante wetten voor de ICT-praktijk. Samen met een aantal (internationale en Europese) verdragen, verordeningen en richtlijnen vormt dit samen de ICT wetgeving. Zo regelt het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom en de Uniemerkenverordening hoe wij in de Benelux respectievelijk Europa omgaan met merken. Ook deze regels zijn van toepassing op de ICT. Kortom: het ICT recht is slechts een klein (maar zeer belangrijk) onderdeel van wetten, verdragen en andere regelgeving dat toegepast kan worden op ICT.

ICTrecht & vermogensrecht

Eén van de meest belangrijke aspecten van het ICTrecht is het ICT vermogensrecht. Het ICT vermogensrecht is een onderdeel van het Nederlands privaatrecht dat betrekking heeft op ICT vermogensbestanddelen. Daarmee behandelt dit recht specifieke aspecten van goederenrecht en verbintenissenrecht op het gebied van ICT. Dit betekent dat het van groot belang is voor ICT-contracten. Het geeft de regels voor eigendom (eigendom van hardware, eigendom van software, eigendom van data) en hoe eigendom over kan gaan op een ander (zoals ook de overdracht, huur en koop van hardware, software en data) als daarvoor geen overeenkomst is gesloten. Ook geeft het de regels voor het aangaan van contracten (het ICT verbintenissenrecht). In een ict-contract tussen professionele partijen kan vaak van de ICT wetgeving worden afgeweken.

ICTRechtICTrecht & verbintenissenrecht

Met name de regels van het ICT verbintenissenrecht zijn in de handelspraktijk van groot belang. Het bepaalt hoe overeenkomsten tussen ICT leveranciers, distributeurs, resellers en afnemers worden geregeld. ICT projecten worden vaak afgesproken in lange, complexe contracten. Vaak spelen ook Algemene Voorwaarden een rol in het ICT recht. De ICT Overeenkomsten, ICT Voorwaarden, en ICT wet- en regelgeving bieden aanknopingspunten wanneer ICT-projecten dreigen mis te lopen of te mislukken. Zo komt het geregeld voor dat ICT projecten langer duren dan afgesproken; meer kosten dan afgesproken; of dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig of niet naar wens zijn uitgevoerd. Relevante vragen waar het ICT recht dan aanknopingspunten voor biedt zijn bijvoorbeeld:

 • Kan de ICT overeenkomst beëindigd worden?
 • Is er een ICT overeenkomst tot stand gekomen?
 • Zijn de ICT Algemene Voorwaarden van toepassing?
 • Wanneer kan schadevergoeding worden gevorderd in ICT projecten?
 • Kan aansprakelijkheid in ICT projecten worden uitgesloten of worden beperkt?
 • Wanneer is er sprake van wanprestatie bij ICT projecten?
 • Kan er nakoming worden gevorderd van een ICT overeenkomst?
 • Kan de ICT overeenkomst worden ontbonden?
 • Wie heeft het auteursrecht op ontwikkelde software?
 • Wat te doen bij computervredebreuk, cybersquatting of met uw disclaimer recht?
 • Wat moet ik doen voor een GPL licentie en wat houdt de Notice and takedown exact in?

Het ICT recht is daarmee van groot belang voor (aansprakelijkheid in) (mislukte) automatiseringsprojecten; detachering; outsourcing van ICT; ontwikkeling van (maatwerk) software; distributie van open source software; privacy en verwerking van persoonsgegevens; aanbestedingen van ICT-projecten; softwarelicenties; samenwerkingsovereenkomsten; NDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten); bewerkersovereenkomsten; SLA’s (Service Level Agreements) en andere onderhoudsovereenkomsten; escrow agreements; en hosting van software (Software as a Service (SaaS), Cloud computing).

ICTrecht & Algemene Voorwaarden

Bij veel geschillen in het ICT recht komt er een groot belang toe aan (de toepasselijkheid van) algemene voorwaarden. Het ICT recht kent specifieke branchevoorwaarden voor leveranciers en afnemers. Belangrijke algemene voorwaarden zijn de FENIT-voorwaarden, ICT~Officevoorwaarden, Nederland ICT Voorwaarden en de ARBIT voorwaarden.

De algemene voorwaarden en de ICT overeenkomsten geven vaak blijk van de afspraken die tussen de ICT leverancier en ICT afnemer gelden. Ze regelen afspraken over toepasselijkheid, ICT aanbiedingen, prijsafspraken en betalingen, vertrouwelijkheid en overname van personeel, privacy, gegevensverwerking en beveiliging, eigendomsvoorbehoud, opschortingsrechten, risico overgang, intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, medewerkingsplicht, leveringstermijnen, ontbinding en opzegging van overeenkomsten, aansprakelijkheid, overmacht, wijziging en meerwerk, overdracht van rechten en plichten en toepasselijk recht en geschilbeslechting.

ICTrecht & geschillen

ICT projecten verlopen niet altijd zoals van te voren was gepland. Ze lopen geregeld uit, kosten geregeld meer geld dan van te voren afgesproken, er moet meer worden ontwikkeld dan van te voren bedacht, of wat geleverd wordt werkt niet naar wens. Er zijn vaak problemen ten aanzien van de omvang van het project of de prijs (fixed scope, fixed price, function creep, meerwerk), de gekozen werkwijze (waterfall, agile/scrum), of intellectuele eigendomsrechten (recht op software, maatwerkprogrammatuur, standaardprogrammatuur, afgifte broncode, open source). Een IT jurist kan hierin hulp bieden.

Zowel de ICT Overeenkomst, ICT Algemene Voorwaarden en ICT-relevante wet- en regelgeving kunnen dan uitkomst bieden hoe met dit probleem om te gaan. Een ICT-advocaat kan de rechtspositie van uw bedrijf bepalen en de kansen van een eventuele rechtszaak inschatten. Mogelijk dat ook enkel een sommatiebrief of een reactie op een sommatiebrief soelaas kan bieden. Daarnaast geeft de wet mogelijkheden zoals het leggen van beslag op software/hardware of domeinnamen, het bevriezen van bankrekeningen (conservatoir derdenbeslag), of het veiligstellen van bewijs (bewijsbeslag). Gaat het om een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, dan kan ook een ex parte verbod worden gevraagd om met onmiddellijke ingang een verbodsbevel van de rechter te verkrijgen. Ook in kort geding kunnen voorlopige voorzieningen worden verkregen. In bodemprocedures bij de rechter of via arbitrage of mediation bij de SGOA kan het ICT-rechtelijke probleem in zijn geheel worden behandeld en bijvoorbeeld ook schadevergoeding worden gevorderd.

ICT-advocaat Wouter Dammers is expert op het gebied van ICT-recht.

Meer weten? Neem dan nu contact op met ICT advocaat Wouter Dammers van LAWFOX.