Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bedingen die bedoeld zijn van meerdere overeenkomsten deel uit te maken. In de “gewone” overeenkomst staan dan specifieke bepalingen over wat tussen partijen is afgesproken, terwijl in de algemene voorwaarden de wat algemenere bedingen staan, zoals de levertijd en de wijze van facturatie. De partij die de algemene voorwaarden hanteert wordt in het recht aangeduid als de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing als de gebruiker aan de andere partij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.
Het uitgangspunt dat de gebruiker de algemene voorwaarden aan de andere partij overhandigt voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Indien dit niet mogelijk of niet praktisch is, volstaat de gebruiker door te vermelden dat de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en waar deze kunnen worden ingezien.
Indien het een overeenkomst betreft die via elektronische weg is gesloten (bijvoorbeeld een koop via internet) is het beschikbaar stellen alleen niet voldoende. De andere partij moet de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te kunnen slaan, zodat deze op een later moment kunnen worden geraadpleegd.

Onredelijke bedingen

Bedingen uit de algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd indien deze onredelijk bezwarend zijn. Het is lastig om in zijn algemeenheid te zeggen of een beding onredelijk bezwarend is. Gelukkig heeft de wetgever daarom twee lijsten opgesteld met bedingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. De grijze lijst noemt bedingen die meestal onredelijk bezwarend zijn, de zwarte lijst geeft bedingen weer die altijd onredelijk bezwarend zijn. Als de wederpartij van de gebruiker een consument is, dan zijn deze lijsten dwingend.

Wanneer het gaat om een overeenkomst tussen twee bedrijven, dan zijn deze lijsten niet leidend. Wel zal vaak sneller worden aangenomen dat een beding onredelijk bezwarend is als deze op de grijze of zwarte lijst staat. Dit wordt de reflexwerking van de lijsten genoemd. De mate waarin bij bedrijven naar deze lijsten wordt gekeken, is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Related Juridische termen