Onrechtmatig

Een handeling is onrechtmatig wanneer deze handeling een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer wordt betaamd.

Artikel 6:162 BW

Om van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW te spreken, dient naast een onrechtmatige handeling tevens sprake zijn van de volgende omstandigheden.

  • De onrechtmatige handeling moet toerekenbaar zijn aan de dader,
  • Er moet daadwerkelijk schade zijn geleden,
  • Er moet een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen de onrechtmatige handeling en de schade, en
  • De overtreden norm moet de belangen beschermen die in het concrete geval geschonden zijn (relativiteit).

Indien aan al deze vereisten is voldaan, is sprake van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Related Juridische termen