Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Artikel 6:162 van het BW bepaalt dat degene die een ander ten onrechte schade berokkent, deze schade dient te vergoeden.

Uit de onrechtmatige daad vloeit dus een verbintenis voort. De pleger van de onrechtmatige daad is aansprakelijk uit onrechtmatige daad en moet de schade vergoeden

Onrechtmatig handelen

Er zijn een drietal gronden waarop een bepaalde schadeveroorzakende handeling als onrechtmatig kan worden aangemerkt:

  1. een inbreuk op een recht,
  2. een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, of
  3. een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Verdere vereisten

Naast een onrechtmatige handeling dient er nog aan een aantal vereisten te zijn voldaan, voordat daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW.

  • de onrechtmatige handeling moet toerekenbaar zijn aan de dader,
  • er moet daadwerkelijk schade zijn geleden,
  • er moet een oorzakelijk (causaal) verband bestaan tussen de onrechtmatige handeling en de schade, en
  • de overtreden norm moet de belangen beschermen die in het concrete geval geschonden zijn (relativiteit).

Indien aan al deze vereisten is voldaan is daadwerkelijk sprake van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Onderscheid met contractuele aansprakelijkheid

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen bovengenoemde vorm van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid. Bij de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad hoeft geen sprake te zijn van een contract tussen partijen, maar is schending van een wettelijke regeling, een maatschappelijke norm of een inbreuk op een recht de rechtsgrond van de aansprakelijkheid.

Bij de contractuele aansprakelijkheid is iemand aansprakelijk, omdat een contract niet wordt nagekomen. Er ontstaat dan een plicht tot schadevergoeding uit wanprestatie.

Onrechtmatige daad op het internet

Bij de onrechtmatige daad op het internet kan je denken aan een schending van auteursrechten door het plaatsen van foto’s op een website, het scrapen van databases of smaad en laster op social media. In al deze gevallen kan mogelijk (mede) een schadevergoeding uit onrechtmatige daad worden gevorderd.

Heeft uw bedrijf of organisatie te maken gehad met een onrechtmatige daad en heeft u juridische hulp nodig? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen