Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een bepaald persoon – direct of indirect – kan worden geïdentificeerd. De meest duidelijke persoonsgegevens zijn de naam en het woonadres van een bepaalde persoon. Maar er zijn ook gegevens waarmee een persoon iets minder makkelijk kan worden geïdentificeerd, maar die toch persoonsgegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien door een organisatie persoonsgegevens worden “verwerkt”, dan dient deze verwerking aan de bepaalde vereisten uit de Wbp te voldoen. “Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens” is een verwerking van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Related Juridische termen