INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom (ook wel intellectuele eigendom (IE), Intellectual Property (IP)) is de verzamelnaam voor verschillende rechten op dingen die mensen bedenken of creëren. Onder intellectueel eigendom vallen bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en octrooirechten. Daarnaast bestaan er gerelateerde rechten zoals domeinnaamrechten en bedrijfsgeheimen.

Voor welke bescherming iets in aanmerking komt, wordt geregeld door de betreffende wet, zoals de Auteurswet, de Handelsnaamwet, de Uniemerkenverordening, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom of de Rijksoctrooiwet. Het intellectueel eigendomsrecht heeft binnen het procesrecht een bijzondere positie. In een gerechtelijke procedure kan de verliezende partij namelijk worden veroordeeld tot betaling van de volledige (redelijke) kosten die de wederpartij heeft gemaakt, waaronder de gemaakte advocaatkosten. Daarnaast zijn er veel handhavingsmogelijkheden, waaronder beslag en een snel verbod. Dit maakt een gang naar de rechter aantrekkelijk als je een sterke juridische uitgangspositie. Is je juridische uitgangspositie zwak, dan is de gang naar de rechter juist niet wenselijk. Het is daarom van groot belang dat je op de hoogte bent van jouw rechtspositie en jouw kansen in een gerechtelijke procedure.

Wat doen wij?

Intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker op internet, voor IT en ICT. Op afbeeldingen, broncodes, computerprogramma’s, databanken, foto’s, logo’s, namen, ontwerpen, software, teksten, domeinnamen, websites en uitvindingen kunnen allemaal intellectuele eigendomsrechten rusten.

Een veelvoorkomend probleem met intellectueel eigendom en het internet is dat veel mensen denken dat dingen die op internet staan – zoals teksten en afbeeldingen – vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten. Dit is niet het geval en hierdoor ontstaan dan ook geregeld geschillen.

Wij behandelen zaken die betrekking hebben op intellectueel eigendom en internet, IT en ICT. Wij doen zaken voor zowel de rechthebbende als voor de partij die een inbreuk zou hebben gemaakt. Ook treden wij op voor tussenpersonen zoals hostingproviders.

intellectuele eigendom auteursrecht

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot intellectuele eigendom. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • We hebben voor een website ontwikkelaar, die verschillende foto’s van het internet had gebruikt voor een door hem ontwikkelde website, onderhandeld over de hoogte van de te betalen schadevergoeding, en deze aanzienlijk omlaag gekregen.
 • We hebben bij een inbreuk op databankrechten voor de rechthebbende een gunstige schikking weten te treffen;
 • We hebben er meermaals voor gezorgd dat het voeren van handelsnamen die een inbreuk maakten op de merkenrechten van onze klanten werd gestaakt;
 • We handhaven intellectuele eigendomsrechten in diverse open source projecten;

intellectuele eigendom merkrecht

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

In zaken betreffende intellectueel eigendom en internet, IT of ICT kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
 • Als er een inbreuk op jouw rechten wordt gemaakt, kunnen we een sommatiebrief sturen waarin de wederpartij wordt gesommeerd de inbreuk te staken, en de door jou geleden schade te vergoeden;
 • Als jij wordt beschuldigd van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, dan kunnen we een verweerbrief sturen waarin we beargumenteren dat van een inbreuk geen sprake is;
 • We kunnen jou bijstaan in de onderhandelingen over een voor jou zo gunstig mogelijke schikking;
 • We kunnen de wederpartij dagvaarden voor een inbreuk op jouw intellectuele eigendomsrechten;
 • We kunnen een kort geding tegen de wederpartij starten om zo een voorlopige voorziening aan te vragen;
 • Als er een inbreuk plaatsvindt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dan kunnen we bij de rechter een ex parte-verbod vragen;
 • We kunnen bewijs verzamelen om de inbreuk te bewijzen en andere beschermende maatregelen treffen;
 • Als jij een dagvaarding voor een gestelde inbreuk hebt ontvangen, kunnen we hierop reageren door middel van een verweerbrief of een conclusie van antwoord die kan worden gebruikt in de gerechtelijke procedure.
Meer weten over intellectueel eigendom op internet? Neem contact op.