Blog

Help, een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens!

Toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad, was een van de vragen of de toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – de regels met betrekking tot persoonsgegevens meer zou gaan handhaven. De jaarcijfers van 2018 van de AP zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat er sinds de inwerkingtreding van de AVG meer is gehandhaafd dan in voorgaande jaren.

Zo heeft de AP in elk geval ziekenhuizen en zorgverzekeraars gecontroleerd op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ook banken en verzekeraars worden gecheckt op de aanwezigheid van een FG. Ook heeft de AP het UWV een last onder dwangsom opgelegd omdat het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet voldoet.

Als u persoonsgegevens verwerkt, is de kans dus aanwezig dat ook u te maken krijgt met de AP. Mijn kantoorgenoot Wouter heeft in een eerdere blog al eens geschreven over een verzoek van de AP tot het geven van inlichtingen, en wat te doen in dat geval. Deze blog zal daarom met name gaan over de vraag wat te doen als de AP een (nadelig) besluit neemt, waarbij u belanghebbende bent.

De AP is een bestuursorgaan

De AP is een bestuursorgaan. Zij moet zich daarom houden aan de bestuursrechtelijke regels die in Nederland gelden. De meest belangrijke regeling is de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staan de algemene regels die de verhouding regelen tussen de overheid en burgers en bedrijven.

Besluiten van de AP

In de regel is het zo dat bestuursorganen besluiten kunnen nemen. Zo ook de AP. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Besluiten van bestuursorganen kunnen erg ingrijpend zijn voor burgers en bedrijven. Daardoor kunnen namelijk eenzijdig (=door alleen het bestuursorgaan) rechten en/of verplichtingen worden opgelegd of gewijzigd.

Het AP kan verschillende besluiten nemen, zo kan zij bijvoorbeeld boetes opleggen bij overtredingen van de AVG. Ook kan zij een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen. Dat betekent dat de burger of het bedrijf een overtreding van de AVG binnen een bepaalde termijn moet herstellen (last). Indien dit niet (tijdig) gebeurt, verbeurt de burger of het bedrijf per dag/week/maand een boete (dwangsom) of kan de AP de last zelf ten uitvoer leggen door feitelijk te handelen (bestuursdwang).

Bezwaar maken tegen een besluit van de AP

Omdat besluiten ingrijpend zijn voor burgers en bedrijven worden zij in zekere mate beschermd tegen besluiten. Zo moeten belanghebbenden in sommige gevallen worden gehoord voordat een besluit wordt genomen. Maar ook als een besluit al is genomen, kan er actie worden ondernomen tegen het besluit.

De eerste actie die moet worden ondernomen is dat er bezwaar tegen het besluit moet worden ingediend. Bezwaar moet worden gemaakt bij de AP zelf. Voor het maken van bezwaar moet binnen 6 weken nadat het besluit kenbaar is gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het is belangrijk dat dit echt binnen 6 weken gebeurt, anders wordt het bezwaar (behoudens enkele uitzonderingen) niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar kan door de belanghebbende zelf worden gemaakt, maar zij kan daarvoor ook een gemachtigde (zoals een advocaat) inschakelen.

Binnen 6 weken nadat het bezwaar door de AP is ontvangen, beslist de AP op het bezwaar. Zij zal daarbij het besluit op grond van de in het bezwaarschrift aangevoerde gronden heroverwegen.

In beroep tegen een beslissing op bezwaar van de AP

Indien de belanghebbende het (ook) niet eens is met de beslissing op bezwaar, dan kan zij beroep tegen dit besluit instellen bij de bestuursrechter. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat er alleen in beroep kan worden gegaan als er eerst bezwaar is gemaakt. Zonder bezwaar te hebben gemaakt, kan niet in beroep worden gegaan (behoudens enkele uitzonderingen).

Voor het beroep gelden vereisten die veelal overeenstemmen met de vereisten voor bezwaar. Zo geldt ook hier een termijn voor het indienen van het beroepschrift van 6 weken. Ook zijn de vereisten aan het beroepschrift hetzelfde als die aan het bezwaarschrift. Anders dan het bezwaarschrift dient het beroepschrift niet te worden verzonden aan de AP, maar aan de bevoegde bestuursrechter.

In het bestuursrecht bestaan er verschillende rechterlijke instanties. In het geval van een besluit van de AP is de bevoegde rechterlijke instantie de rechtbank (sector bestuursrecht) in (het arrondissement van) de woonplaats van de belanghebbende.

De bestuursrechter zal – anders dan bij het bezwaar bij de AP – het besluit niet heroverwegen, maar zij zal alleen toetsen of het genomen besluit rechtmatig was ten tijden van het nemen van het besluit.

De hoofdregel is dat de rechter binnen 6 weken na de zitting uitspraak doet.

In hoger beroep tegen de uitspraak in beroep

Indien de belanghebbende het ook niet eens is met de uitspraak in beroep, heeft zij nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De procedure in hoger beroep komt in grote lijnen overeen met de procedure in beroep. Hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tot slot: onderneem tijdig actie!

Als u belanghebbende bent bij een besluit van de AP, weet dan dat er mogelijkheden zijn om hier actie tegen te ondernemen. Eerst kunt u in bezwaar, en vervolgens eventueel in (hoger) beroep. Het is belangrijk om snel en tijdig actie te ondernemen. De termijnen om binnen 6 weken bezwaar te maken en beroep in te stellen, zijn termijnen die moeten worden nageleefd op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep.

Wij zijn u graag behulpzaam bij de bezwaar- en/of beroepsprocedure in het geval u belanghebbende bent bij een besluit van de AP. Ook als de bezwaar- of beroepstermijn al zeer snel verstrijkt, zijn er nog mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een pro forma bezwaar- of beroepschrift worden ingediend waardoor de termijn in elk geval wordt veiliggesteldDit pro forma bezwaar- of beroepschrift kan vervolgens later worden aangevuld.

Gerelateerde berichten