Blog

Lancering Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI)

Vandaag lanceert Brainport TechLaw het Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI). TAMI is een stichting met als doel om in een vroegtijdig stadium escalatie van geschillen te voorkomen. Ook geeft TAMI het bedrijfsleven de mogelijkheid tot snelle en technologie-deskundige arbitrage en mediation als alternatief voor de gewone rechter.

Conflictoplossing

Ondernemen en innoveren betekent dat je ook conflicten kan krijgen. Gewild of ongewild. Je kunt een probleem krijgen met een leverancier, klant, concurrent, partner, investeerder of medewerker bijvoorbeeld. Soms kan je het conflict zelf oplossen, door een goed gesprek te houden. Soms is de tussenkomst van een advocaat nodig. Maar soms is het nodig om je te wenden tot een externe partij die het conflict kan beslechten.

Dat zal met name het geval zijn als het conflict niet onderling opgelost kan worden, of als ergens een knoop over doorgehakt moet worden. Je kan daarvoor naar de rechter. Dat is alleen niet altijd de meest efficiënte weg. Procederen bij de rechter kost vaak een hoop tijd, geld en (negatieve) energie. En het is soms nog maar afwachten in hoeverre de rechter kennis heeft van technologie.

Daarom zijn er ook alternatieve vormen van geschilbeslechting. Zoals mediation en arbitrage.

TAMI

Kenniscentrum Brainport TechLaw heeft zich ingezet voor de oprichting van een instituut dat deze vormen van alternatieve geschilbeslechting aanbiedt voor de technologiesector: het Technology Arbitration & Mediation Institute, kortweg: TAMI. TAMI is bedoeld als een deskundig, voordelig, snel en vertrouwelijk alternatief voor procederen bij de rechter. Het arbitrage instituut staat overigens volledig los van Brainport TechLaw.

TAMI biedt onafhankelijke beslechting van geschillen op het terrein van technologie. Dat kan in de vorm van mediation of bindend / niet-bindend advies, maar ook in de vorm van arbitrage.

TAMI biedt dus onafhankelijke begeleiding bij het oplossen van geschillen, specifiek op het gebied van technologie. Denk daarbij aan

 • conflicten over technologielicenties (inclusief software),
 • intellectueel eigendom,
 • R&D-samenwerking,
 • open innovatie, en
 • online services
 • conflicten over technologieovereenkomsten, zoals consortiumovereenkomsten, productieovereenkomsten, distrbutie- & marketingovereenkomsten of IT-contracten.

De bemiddelaars, adviseurs, mediators en arbiters zijn allemaal gespecialiseerd in technologie. TAMI is geschikt voor ondernemingen van start-ups, scale-ups, MKB tot corporate. Het instituut is gevestigd in de Brainport-regio, maar opereert (inter)nationaal.

Wanneer kunt u TAMI inschakelen? Bij ondersteuning in een vroegtijdig stadium van een conflict; als u behoefte heeft aan experts om (verdere) escalatie te voorkomen; voor alternatieve conflictoplossing zoals mediation of (bindend) advies; of voor arbitrage met een (inter)nationaal bindende uitspraak.

TAMI biedt verschillende mogelijkheden om geschillen op te lossen.

De-escalatie en voorkomen van geschillen via TAMI

Zo kunt u deskundigen vroegtijdig bij een verschil van inzicht betrekken, om escalatie proberen te voorkomen. TAMI biedt de mogelijkheid aan partijen om gezamenlijk een adviseur te kiezen uit voordracht door het instituut. Het resultaat van deze benadering kan zijn dat de partijen weer vooruit kunnen

Mediation via TAMI

Een andere vorm van het oplossen van een (mogelijk) geschil is mediation. Partijen komen dan zelf, met behulp van een deskundige mediator, tot een oplossing. De mediator geeft zelf geen oordeel. Het resultaat is dat partijen een vaststellingsovereenkomst overeenkomen die ze samen ondertekenen.

Arbitrage via TAMI

Arbitrage is een vorm van het oplossen van een geschil die het meest vergelijkbaar is meteen gerechtelijke procedure. Partijen hebben echter invloed op de benoeming van de arbiter(s) en het verloop van de procedure.

De arbitrage via TAMI gaat snel en efficiënt. Om dat mogelijk te maken werkt de arbitrage bij voorkeur via elektronische communicatie, zoals e-mail en videoconferencing. Zeker in internationale geschillen bespaart dit veel kosten.

Ook hebben partijen zelf invloed op de benoeming van wie als arbiter optreedt, of in welk gebied de arbiter deskundig moet zijn, en op het verloop van de procedure.

Om een arbitrage bij TAMI te kunnen starten dienen partijen daarvoor samen te kiezen. Dat kan bij aanvang van de samenwerking (door het opnemen van een arbitragebeding in de overeenkomst) of op het moment dat het geschil ontstaat (een compromis). Partijen kunnen kiezen voor verkorte of regulieren procedures met één of meerdere arbiters.

Een voorbeeld voor zo’n arbitragebeding (inclusief de mogelijkheid voor (bindend) advies en mediation) is als volgt:

Artikel X – Deëscalatieprocedure

1. Indien Partijen een geschil van inzicht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, of ten aanzien van enige daaruit voortvloeiende rechtshandeling, dan kunnen zij gezamenlijk een adviseur kiezen uit de voordracht door het TAMI (zie tami.nl) teneinde te proberen om (verdere) escalatie te voorkomen.

2. Indien geen overeenstemming over een gezamenlijk te kiezen adviseur is bereikt binnen 14 dagen nadat daartoe actie is ondernomen, verplichten partijen zich om op eerste schriftelijk verzoek van de andere partij onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een mediation overeenkomstig de mediationregels van TAMI, statutair gevestigd te Eindhoven (zie www.tami.nl).

3. De voorgaande twee leden laten onverlet dat ieder geschil dat mocht ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtshandeling bij uitsluiting zal worden beslecht volgens de Arbitrageregels van TAMI, statutair gevestigd te Eindhoven (zie tami.nl).

4. Er is een geschil indien een Partij dit stelt.

5. De voorgaande leden laat onverlet de mogelijkheid van partijen om conservatoire maatregelen en/of voorlopige voorzieningen te treffen bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

6. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Als die overeenstemming er is, kan ieder van de partijen contact opnemen met TAMI om de zaak in behandeling te nemen. In een verkorte procedure zal iedere partij doorgaans één schriftelijk stuk maken, waarna een zitting plaats kan vinden, en daarna – binnen maximaal drie maanden – een uitspraak. In een normale procedure zullen partijen in overleg met de arbiters bepalen wie en wanneer wat moet doen en hoeveel schriftelijke rondes er nodig zijn, waarna een zitting plaats kan vinden en daarna – binnen maximaal zes maanden – een uitspraak.

De uitspraak is, bekrachtigd door een rechtbank, een (inter)nationaal bindende beslissing.

De voordelen van geschilbeslechting via TAMI

Kortom, de verschillende vormen van geschilbeslechting via TAMI hebben veel voordelen, zoals:

 • Een professioneel en betrouwbaar alternatief voor conventionele rechtspraak;
 • Vertrouwelijkheid is geborgd, dus het conflict zal niet zomaar in de media komen;
 • Kennis van zowel techniek als het recht. Dit voorkomt misverstanden en miscommunicatie;
 • Laagdrempelig;
 • Focus op behoud van de relatie tussen partijen;
 • Vanuit techregio Brainport;
 • Werkt (inter)nationaal;
 • Snelle en efficiënte afwikkeling door combinatie van disciplines;
 • Verkorte procedures van maximaal 3 maanden is mogelijk;
 • Volledig onafhankelijk instituut met professioneel secretariaat;
 • Gecertificeerde, onpartijdige mediators en arbiters;
 • Kostenefficiënt.

Dutch Technology Week

TAMI wordt vandaag, tijdens de Dutch Technology Week, gepresenteerd. Brainport TechLaw organiseert daarvoor een mini-symposium over het beslechten van geschillen in de technologie. Uiteraard zijn wij van LAWFOX aanwezig bij de lancering van TAMI.

Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe het instituut te werk gaat om discussies en geschillen in de technologie te beslechten.

LAWFOX betrokken bij oprichting TAMI

Wouter Dammers is nauw betrokken bij de oprichting van het arbitrage & mediation instituut. Als spreekbuis van onze klanten, veelal werkzaam in de technologiesector, heeft hij deelgenomen in de projectgroep van BrainportTechLaw voor de lancering van het instituut. Meer informatie over TAMI: https://www.tami.nl/ en over BrainportTechLaw: https://brainporttechlaw.nl/

Voor vragen over arbitrage of mediation, al dan niet via TAMI, kunt u terecht bij technologie-advocaat Wouter Dammers: wouter@lawfox.nl of 013 207 7 107.

Gerelateerde berichten