Blog

Wanneer hoort de naam van een website tot het ‘domein’ van de handelsnamen?

Regelmatig worden aan LAWFOX vragen gesteld over domeinnamen die een inbreuk zouden maken op handelsnamen. Of er daadwerkelijk sprake is van een handelsnaaminbreuk hangt af van verschillende omstandigheden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de rechtbank van  8 juni 2016. Daarin ging het om een (vermeende) handelsnaaminbreuk. In deze zaak worden de relevante wetsartikelen en gezichtspunten voor handelsnaaminbreuk overzichtelijk weergegeven. Om die reden zal deze uitspraak hieronder worden besproken.

Verfvoordelig.nl / Verfvoordelig.com

Het geschil speelt tussen twee ondernemingen: Nazar en Kleuro. Beide ondernemingen houden zich onder andere bezig met de verkoop van verf.

In 2007 heeft Kleuro de domeinnaam verfvoordelig.nl geregistreerd. Sinds begin 2016 is Kleuro de domeinnaam daadwerkelijk gaan gebruiken en vermeldt zij deze tevens op haar facturen. In de Algemene Voorwaarden van Kleuro is opgenomen dat zij handelt onder de naam VerfVoordelig.nl.

In 2014 heeft Nazar de domeinnaam verfvoordelig.com geregistreerd. Tevens heeft zij haar Google AdWords campagne zo opgezet dat wanneer gezocht wordt naar “voordelige verf”, de website verfvoordelig.com tussen de advertentieresultaten verschijnt.

Nazar sommeert Kleuro – zonder resultaat – op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (handelsnaaaminbreuk) het gebruik van de handelsnaam verfvoordelig.nl te staken en de desbetreffende domeinnaam aan haar over te dragen. Uiteindelijk komt het tot een kort geding bij de rechtbank.

Handelsnamen

De vordering van Nazar is met name gebaseerd op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dit artikel verbiedt het om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan een handelsnaam die eerder door een andere onderneming is gevoerd, of die slechts zo weinig van een andere handelsnaam afwijkt dat verwarring is “te duchten”  bij het publiek. De rechtbank onderzoekt dus eerst of de gebruikte benamingen daadwerkelijk zijn aan te merken als handelsnamen.

Op grond van artikel 1 van de Handelsnaamwet wordt onder een handelsnaam verstaan een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam kan dus pas sprake zijn als de onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt, waarbij rekening dient te worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. De voorzieningenrechter oordeelt dat hiervan sprake is. Nazar handelt onder de naam VerfVoordelig.com en Kleuro voert (sinds begin 2016) handel onder de naam verfvoordelig.nl (deze naam is onder meer op de facturen en in de Algemene Voorwaarden vermeld).

 

rechtspraak

Verwarring “te duchten”

Aangezien de handelsnamen niet identiek zijn, maar nagenoeg identiek (het gaat immers om VerfVoordelig.com en verfvoordelig.nl), dient nog te worden beoordeeld of er verwarring is “te duchten” bij het publiek. De rechter oordeelt dat dit het geval is.

Allereerst is de handelsnaam van Kleuro – verfvoordelig.nl – op de .nl-extensie na identiek aan die van Nazar.

Daarnaast is de aard van de ondernemingen relevant voor deze beoordeling. Beide ondernemingen zijn werkzaam in dezelfde branche: de verkoop van verf. Dit is een aanwijzing voor het bestaan van verwarring bij het publiek.

Tot slot is het geografische gebied van de ondernemingen van belang voor deze beoordeling. Beide ondernemingen zijn online actief. Volgens de rechter heeft dit tot gevolg dat de ondernemingen allebei zijn gericht op heel Nederland. Ze richten zich dus op hetzelfde geografische gebied.

Op grond van deze 3 punten oordeelt de rechter dat verwarring bij het publiek is “te duchten”.

Inbreuk

Het is dus aannemelijk dat het gebruik van verfvoordelig.nl in strijd is met artikel 5 van de Handelsnaamwet, om die reden worden de vorderingen door de voorzieningenrechter toegewezen.

Stappenplan

Om te oordelen of een domeinnaam inbreuk maakt op een handelsnaam dient dus een aantal vragen te worden beantwoord:

  • Vraag 1: Is de domeinnaam te kwalificeren als handelsnaam op grond van artikel 1 van de Handelsnaamwet?
  • Vraag 2a: Is de handelsnaam gelijk aan een eerder door een ander gevoerde handelsnaam?
  • Vraag 2b: Is de handelsnaam nagenoeg gelijk aan een eerder door een ander gevoerde handelsnaam?
  • Vraag 3: Is er verwarring “te duchten” bij het publiek?
    • -vergelijking gelijkheid van de handelsnamen
    • -vergelijking aard van de ondernemingen
    • -vergelijking geografisch gebied van de ondernemingen

Gerelateerde berichten